Экономический Факультет - Шпаргалки - Макроекономіка

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

МАКРОЕКОНОМІКА

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. AD-AS – базова модель економічної рівноваги. З варіанти макроекономічної рівноваги. Збурення AD. Збурення AS. Ефект храповика
 2. Автономні інвестиції. Кейнсіанська та неокласична функції автономних інвестицій
 3. Безробіття як макроекономічна проблема: зміст, форми вимір, соціально-економічні наслідки
 4. Бюджетна система, державний бюджет та проблеми його збалансованості. Фактичний, циклічний та структурний дефіцит бюджету
 5. Валовий внутрішній продукт. Методи обчислення ВВП
 6. ВВП та ВНП співставна характеристика та кількісна їх визначеність
 7. ВВП та суспільний добробут. Чистий економічний добробут зміст, особливості та проблеми виміру. Індекс використання людського потенціалу
 8. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса
 9. Визначення рівноважного рівня виробництва та доходу у закритій приватній економіці за методом співставлення сукупних витрат та обсягу виробництва
 10. Визначення рівноважного рівня виробництва та доходу у закритій приватній економіці за методом ін’єкцій та вилучення
 11. Вплив комерційних банків на грошову пропозицію. Грошовий та депозитний мультиплікатори
 12. Грошово-кредитна політика держави, її інструменти та сучасні варіанти
 13. Державне антициклічне регулювання та його суперечності
 14. Державний борг: зміст, види, джерела фінансування, ефекти витіснення. Управління державним боргом
 15. Дискреційна та не дискреційна фіскальна політика
 16. Економічне зростання: зміст, передумови, джерела та характерні риси сучасного економічного зростання. Аргументи “за” і “проти” економічного зростання
 17. Економічний кругообіг: зміст, структура, функції. Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів між домогосподарствами та фірмами
 18. Економічні цикли. Теорії економічних циклів. Системні кризи
 19. Заощадження та інвестиції: класична та кейнсіанська концепції зв’язку
 20. Заощадження: зміст, функція заощаджень, середня та гранична схильність до заощаджень
 21. Зміст, цілі та засоби макроекономічної політики
 22. Інвестиції: зміст, структура, роль в економіці, схильність до інвестування
 23. Інвестиційний попит та чинники, що на нього впливають, функція інвестицій, графічне її зображення
 24. Індуційовані інвестиції. Модель акселератора
 25. Інфляційний та дефляційний (рецесійний) розриви в економіці
 26. Інфляція: суть, причини, типи, методи виміру, монетарні та немонетарні фактори
 27. Інфляція попиту: зміст, причини, засоби обмеження
 28. Інфляція пропозиції: зміст, причини, засоби обмеження
 29. Кейнсіанська теорія попиту на гроші
 30. Концепції збалансування державного бюджету
 31. Концепція природного безробіття М. Фрідмана. Закон Оукена
 32. Крива заощаджень, чинники, що впливають на обсяг заощаджень, графічне зображення цього впливу
 33. Макроекономіка як розділ економічної теорії та її місце в системі економічних наук
 34. Методологія та методи макроекономічних досліджень. Позитивний та нормативний аналіз у макроекономіці
 35. Модель рівноваги на ринку товарів і платних послуг. Крива IS
 36. Мультиплікатор інвестицій: зміст, математична та графічна інтерпретація. Парадокс ощадливості
 37. Національний ринок: зміст, суб'єкти, об'єкти та структура
 38. Неокласична модель економічного зростання Р. Солоу
 39. Номінальні та реальні показники обсягу національного виробництва. Дефлятор ВВП
 40. Попит на гроші: зміст, структура, чинники, що на нього впливають
 41. Попит на робочу силу та фактори, що на нього впливають. Пропозиція робочої сили та чинники, що її визначають. Умови рівноваги на ринку робочої сили та її графічна інтерпретація
 42. Порівняльна характеристика кейнсіанської та неокласичної концепцій грошово-кредитної політики
 43. Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської моделі сукупної пропозиції
 44. Порівняльний аналіз теорій безробіття: класичної та кейнсіанської
 45. Предмет, об’єкт та суб’єкти макроекономіки
 46. Принципи побудови концепції СНР. Співставна характеристика БНГ та СНР
 47. Принципи побудови податкової системи. Основні види та функції податків Крива Лаффера
 48. Пропозиція грошей: зміст, суб'єкти, принципи пропонування
 49. Ринок грошей та цінних паперів: зміст, структура, функції
 50. Рівновага на ринку товарів та послуг і ринку грошей: модель IS – LM
 51. Рівновага трьох ринків - робочої сили, товарного та грошового. Графік Хікса-Хансена для національного ринку
 52. Споживання: зміст, функція споживання середня та гранична схильність до споживання. Крива споживання, чинники, що впливають на споживання та графічне зображення
 53. Стимулююча грошово-кредитна політика держави в умовах відкритої економіки за умови фіксованого та плаваючого курсів валют
 54. Стимулююча зовнішньо-торгівельна політика в умовах відкритої економіки при фіксованому та плаваючому курсах валют
 55. Стимулююча фіскальна політика держави в умовах відкритої економіки за умови плаваючого та фіксованого курсів валют
 56. Сукупна пропозиція в короткостроковому та довгостроковому періодах, порівняльний аналіз
 57. Сукупна пропозиція: зміст, цінові та нецінові фактори, що її визначають, Крива AS, рух по кривій та зрушення кривої AS
 58. Сукупний попит: структура, цінові та нецінові чинники, що впливають на складові AD та сукупний попит в цілому. Крива AD, рух по кривій, зрушення кривої AD
 59. Узагальнена крива АS та її характеристика
 60. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів. Крива LM та її характеристика
 61. Фіскальна політика держави: зміст, суб'єкти, функції, методи
 62. Фіскальна політика на основі моделі "AD-АS": стимулююча та обмежувальна
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ