Экономический Факультет - Шпаргалки - Менеджмент

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

МЕНЕДЖМЕНТ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Адаптивні структури управління
 2. Аналіз беззбитковості
 3. Аналіз можливостей і загроз зовнішнього середовища
 4. Аналіз сильних і слабких сторін організації
 5. Аналіз стратегічних альтернатив
 6. Аналіз фінансових коефіцієнтів
 7. Аналіз фінансової звітності організації
 8. Баланс влади керівників і підлеглих
 9. Вертикальна та горизонтальна координація
 10. Вибір стратегії. Фактори, які впливають на вибір стратегії
 11. Види комунікації
 12. Вимоги до професійних і особистих якостей менеджера
 13. Вимоги і характеристики формування ефективних структур управління
 14. Влада і відповідальність в менеджменті
 15. Головні складові системи контролю
 16. Графік Г. Гантта як інструмент операційного контролю
 17. Еволюція структур управління
 18. Елементи системи та їх зв’язок
 19. Етапи проектування структур управління
 20. Етапи процесу планування
 21. Етапи процесу проектування нових структур управління
 22. Зміни цілей організації залежно від стадій життєвого циклу
 23. Зміст основних функцій менеджменту
 24. Зміст посадових інструкцій менеджера фінансово-економічного відділу
 25. Зміст причин конфліктів в підприємстві
 26. Значення тактики й політики в реалізації стратегічного плану
 27. Значення, завдання, функції та місце диспетчерської служби в системі управління с/г підприємством
 28. Класифікація видів структур управління
 29. Класифікація планів
 30. Класифікація цілей організації
 31. Контроль поведінки робітників в організації
 32. Концепція управління за цілями (концепція МОВ)
 33. Координація як функція менеджменту. Основні види, принципи
 34. Критерій оцінки діяльності менеджера
 35. Логіка процесу управлінської праці
 36. Матрична структура управління
 37. Менеджмент як наука та мистецтво
 38. Менеджмент як процес і функція, як люди і апарат
 39. Метод управління запасами як інструмент операційного контролю
 40. Методи вибору типу організаційної структури управління
 41. Методи організаційного планування
 42. Методи подолання перешкод до ефективної комунікації
 43. Методи, які використовуються в менеджменті
 44. Моделі реалізації стратегії
 45. Модель "шлях-мета" Мітчела та Хауса
 46. Модель процесу комунікації. Елементи процесу комунікації
 47. Модель процесу конфлікту
 48. Модель процесу організаційних змін К. Левіна. Характеристика етапів процесу організаційних змін
 49. Модель сучасного менеджера
 50. Наукові принципи менеджменту
 51. Нова управлінська парадигма
 52. Нові погляди на планування стратегії
 53. Органи управління акціонерного товариства, їх функції, повноваження
 54. Органи управління, їх функції та повноваження в ТОВ
 55. Організаційна культура
 56. Організаційна структура як результат організаційної діяльності
 57. Організація управління підприємством без створення юридичної особи
 58. Організація роботы диспетчерської служби в с/г підприємствах
 59. Організація управління в товариствах з додатковою відповідальністю і в повних товариствах
 60. Організація управління командитним товариством
 61. Організація управління приватними с/г підприємствами
 62. Організація управління селянськими (фермерськими) господарствами
 63. Організація управління, їх функції та повноваження в с/г виробничих кооперативах
 64. Організація управління, їх функції та повноваження в с/г обслуговуючих кооперативах
 65. Основні елементи процесу стратегічного планування
 66. Основні елементи структури управління
 67. Основні етапи процесу вироблення цілей
 68. Основні етапи процесу комунікації
 69. Основні інструменти фінансового аналізу
 70. Основні методи міжособових комунікацій. Їх переваги та недоліки
 71. Основні напрямки за якими в організації встановлюються цілі
 72. Основні параметри системи
 73. Основні причини опору організаційним змінам
 74. Основні складові фінансового контролю
 75. Основні складові, які повинне включати формування місій організації
 76. Основні стилі лідерства
 77. Основні фактори, що впливають на формування організаційних структур
 78. Особливості соціально-економічної системи, ієрархія в менеджменті
 79. Оцінка вибраної стратегії
 80. Оцінка структури управління організацією
 81. Параметри ефективної системи контролю
 82. Переваги та недоліки управління за цілями
 83. Підходи до визначення факторів ефективного лідерства
 84. Повноваження та комітети. Ситуації, коли ефективно використовуються комітети
 85. Позитивні та негативні сторони функціонування неформальних груп
 86. Поняття "влади", "впливу", "повноважень"
 87. Поняття "групи". Формальні та неформальні групи
 88. Поняття "дерево цілей". Основні принципи його побудови
 89. Поняття "комунікація" та її роль у системі управління
 90. Поняття "контроль" та його необхідність і місце в системі управління організацією
 91. Поняття "лідерства" в менеджменті
 92. Поняття "менеджер", "підприємець", "бізнесмен"
 93. Поняття "місії" організації, та чиї інтереси повинні враховуватися при її формуванні
 94. Поняття "організації" як функції управління
 95. Поняття керуючої та керованої підсистем
 96. Поняття міжособових та організаційних комунікацій
 97. Поняття норми керованості. Фактори, які на неї впливають
 98. Поняття системи в менеджменті. Відкриті та закриті системи
 99. Поняття стратегії. Значення та необхідність її розробки
 100. Поняття структури управління. Основні характеристики структур управління
 101. Поняття та класифікація функцій менеджменту
 102. Поняття цілі та вимоги, які необхідно враховувати при розробці цілей
 103. Порівняльна характеристика механістичної та органічної структур управління
 104. Призначення положень про підрозділи апарату управління
 105. Призначення посадових інструкцій та порядок їх розробки
 106. Принципи контролю. Види контролю
 107. Принципи планування
 108. Принципи побудови структур управління
 109. Принципи проведення змін в організаціях
 110. Причини вступу людей у неформальні групи
 111. Проектні структури управління
 112. Процес проведення організаційних змін
 113. Процесний підхід в менеджменті
 114. Рекомендації щодо проведення ефективних зборів
 115. Рекомендації, які необхідно враховувати при формуванні місії організації
 116. Рівні стратегії: корпоративний, бізнесовий, функціональний
 117. Рівні управління в організації
 118. Розвиток функцій менеджменту із зміною зовнішнього та внутрішнього середовища
 119. Роль ринку в менеджменті
 120. Системний підхід у менеджменті
 121. Ситуаційна модель керування Фідлера
 122. Ситуаційний підхід у менеджменті
 123. Ситуаційні фактори планування (рівень управління, життєвий цикл організації, ступінь невизначеності середовища)
 124. Сітьові графіки як інструмент операційного контролю
 125. Складові та види менеджменту
 126. Способи пристосування організації до змін у середовищі
 127. Стратегії подолання опору організаційним змінам
 128. Структура управління орієнтована на споживача
 129. Суб’єкти та об’єкти контролю. Основні етапи процесу контролю
 130. Сутність організаційних змін. Зовнішні та внутрішні причини, які їх викликають
 131. Сутність планування як функції менеджменту
 132. Суть влади, що базується на примушенні і влади, що базується на винагороді
 133. Суть експертної і еталонної влади
 134. Суть законної (традиційної) та інформаційної влади
 135. Суть менеджменту, співвідношення категорій "управління" і "менеджмент"
 136. Суть оцінок функціональних підсистем при стратегічному планування
 137. Суть та роль конфлікту. Необхідність управління конфліктом
 138. Суть, функції та значення оперативного управління в с/г підприємствах
 139. Сучасні напрямки розвитку науки управління
 140. Теорія “життєвого циклу” П. Херсі і К. Бланшара
 141. Типи конфліктів в с/г підприємствах
 142. Типи організаційних комунікацій
 143. Типи посадових зв’язків "підлеглий-керівник" за В. Грайкунасом
 144. Умови, які необхідні для здійснення процесу комунікації
 145. Управління з допомогою комітетів. Спеціальний та постійний комітети
 146. Управління неформальною групою
 147. Управлінська праця та її особливості
 148. Управлінська сітка Блейка та Моутона
 149. Управлінські ролі менеджера за Мінцбергом
 150. Фактори, що визначають владу керівника над підлеглими і владу підлеглого над керівником
 151. Фактори, які впливають на ефективність роботы групи
 152. Фактори, які впливають на розміри диспетчерської служби с/г підприємства
 153. Фактори, які перешкоджають здійсненню ефективної комунікації
 154. Фактори, які сприяють і заважають проведенню організаційних змін
 155. Формальні та неформальні комунікації
 156. Формування ефективного стилю лідерства
 157. Функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту
 158. Характеристика бригадної структури управління
 159. Характеристика відділкової структури управління сільськогосподарським підприємством
 160. Характеристика галузевої структури управління сільськогосподарським підприємством
 161. Характеристика дивізіональної структури управління. ЇЇ переваги та недоліки
 162. Характеристика другого етапу контролю
 163. Характеристика класифікаційних груп менеджерів
 164. Характеристика комбінованої структури управління
 165. Характеристика лінійної структури управління. ЇЇ переваги та недоліки
 166. Характеристика лінійно-функціональної структури управління. ЇЇ переваги та недоліки
 167. Характеристика міжособових стилів вирішення конфліктів
 168. Характеристика міжрівневих комунікацій. Горизонтальні та діагональні комунікації
 169. Характеристика неформальної групи
 170. Характеристика основних форм планування
 171. Характеристика першого етапу контролю
 172. Характеристика попереднього, поточного та заключного контролю
 173. Характеристика продуктової структури управління
 174. Характеристика процедури і правил як конкретних форм реалізації стратегії
 175. Характеристика процесу реалізації стратегії
 176. Характеристика складових організаційної діяльності
 177. Характеристика специфічних функцій менеджменту
 178. Характеристика структурних методів вирішення конфліктів
 179. Характеристика теорій "Х" та "У" МакГрегора
 180. Характеристика територіальної структури управління
 181. Характеристика типових стратегій М. Портера
 182. Характеристика третього етапу контролю
 183. Характеристика формальних та неформальних груп, їх типів
 184. Характеристика функціональної структури управління. ЇЇ переваги та недоліки
 185. Характеристики основних форм впливу
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ