Экономический Факультет - Шпаргалки - Розміщення продуктивних сил

Шпаргалка

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”
 2. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення
 3. Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення
 4. Основні фактори РПС, їх суть
 5. Економічне районування, його суть та значення
 6. Поняття економічний район, його суть. Об'єктивний характер формування економічних районів
 7. Основні принципи економічного районування, їх суть
 8. Спеціалізація і комплексний розвиток економічних районів
 9. Районний господарський комплекс та його галузева структура. Три групи галузей, які характеризують господарський комплекс крупного економічного району
 10. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
 11. Нова сітка економічних районів України, їх територіальна структура (склад їх територій)
 12. Сучасні наукові методи аналізу розміщення та територіальної організації продуктивних сил, їх суть
 13. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщення
 14. Вплив населення на розвиток і розміщення продуктивних сил
 15. Міське та сільське населення України, його динаміка та особливості формування
 16. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості
 17. Трудові ресурси, їх суть та види зайнятості
 18. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура
 19. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття. Ринок праці
 20. Вплив природно-ресурсного потенціалу на розвиток і розміщення виробництва та спеціалізацію економічних районів
 21. Мінеральні ресурси, їх структура та народногосподарське значення (використання)
 22. Земельний фонд та його структура. Проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 23. Водні ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання
 24. Лісові ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання
 25. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів
 26. Промислові, балансові та загальногеологічні запаси мінеральних ресурсів, їх суть (визначення)
 27. Ресурсозбереження як головний напрям раціонального використання природних ресурсів
 28. Паливно-енергетичний комплекс, його суть, галузева структура і народногосподарське значення
 29. Металургійний комплекс, його структура та районоутворююча роль
 30. Машинобудівний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення
 31. Хіміко-лісовий комплекс, його структура та народногосподарське значення
 32. АПК, його галузева структура і необхідність формування
 33. Будівельний комплекс, його структура та народногосподарське значення
 34. Територіальна організація АПК: спеціалізовані і інтегральні АПК, їх суть
 35. Сучасні проблеми розвитку АПК України
 36. Комплекс по виробництву товарів народного споживання, його галузева структура та народногосподарське значення
 37. Транспортний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення
 38. Основні показники визначення роботы транспорту, їх суть. Транспортна складова у виробничому процесі
 39. Вплив транспорту на розвиток і розміщення продуктивних сил та спеціалізацію економічних районів
 40. Міжнародний поділ праці, його суть і вплив на економіку країни
 41. Основні форми зовнішньоекономічних зв'язків, їх суть
 42. Класифікація міст, їх народногосподарське значення і роль у РПС
 43. Єдиний народногосподарський комплекс, його суть і структура
 44. Галузева структура господарського комплексу України та тенденції її розвитку
 45. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 46. Нафтова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 47. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 48. Економічна характеристика вугільних басейнів України
 49. Нафтопереробна промисловість України, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 50. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура, виробництво та споживання електроенергії
 51. Основні нафто- і газовидобувні райони України. Нафто- і газопроводи України
 52. Теплова електроенергетика України, її місце в виробництві електроенергії, основні ТЕС та принципи і особливості їх розміщення
 53. Атомна електроенергетика України, її значення та проблеми розвитку
 54. Гідроенергетика України, її місце в енергетичному балансі. Каскад ГЕС на Дніпрі
 55. Природні передумови розвитку чорної металургії України. Сировинна база галузі
 56. Типи металургійних заводів України та принципи їх розміщення
 57. Чорна металургія України, її значення, структура і сучасний стан розвитку
 58. Основні металургійні підрайони і металургійні центри України, природні передумови їх розвитку
 59. Основні проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу України
 60. Кольорова металургія України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та основні центри
 61. Природні передумови, сучасний стан та перспективи розвитку кольорової металургії України
 62. Сільськогосподарське машинобудування та тракторобудування України, галузева структура і особливості розміщення
 63. Транспортне машинобудування України, його значення, галузева структура і особливості розміщення
 64. Верстато- та приладобудування України, їх значення, принципи розміщення та основні центри
 65. Важке та енергетичне машинобудування України, його значення, принципи розміщення та основні центри
 66. Хімічна промисловість України, її значення, галузева структура та принципи розміщення основних галузей
 67. Виробництво мінеральних добрив в Україні, їх структура, принципи розміщення і основні центри
 68. Лісова та деревопереробна промисловості України, їх значення, умови розвитку
 69. Целюлозно-паперова промисловість України, її значення, принципи
 70. розміщення та основні центри
 71. Цементна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри
 72. Виробництво стінових, покрівельних матеріалів. Скляна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри
 73. Сільське господарство України, його значення, галузева структура та природні передумови розвитку
 74. Зернове господарство України, його значення, структура і динаміка розвитку
 75. Особливості формування, значення і розміщення зернопромислового комплексу України
 76. Технічні культури України, їх структура, зональність розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 77. Картоплярство, овочівництво, садівництво та виноградарство України, особливості їх розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 78. Тваринництво України, його значення, галузева структура та вплив на формування спеціалізованих АПК
 79. Харчова промисловість України, її значення, галузева структура та принципи і особливості розміщення основних галузей
 80. Цукробуряковий комплекс України, передумови його розвитку, принципи і особливості розміщення
 81. Легка промисловість України, її соціальне значення, галузева структура і принципи розміщення основних галузей
 82. Текстильна промисловість України, її значення, галузева структура, передумови розвитку та принципи розміщення основних галузей
 83. Трубопровідний транспорт України, основні нафто- та газопроводи
 84. Залізничний транспорт України, місце в структурі транспортного комплексу, основні магістралі і вузли
 85. Автомобільний транспорт України, місце в структурі транспортного комплексу, основні автомобільні магістралі
 86. Водний транспорт України, передумови розвитку. Місце в транспортній
 87. системі та основні морські і річкові порти
 88. Електроенергетика Придніпров’я: передумови розвитку, структура і основні електростанції
 89. Електроенергетика Донбасу: передумови розвитку, структура і основні електростанції
 90. Електроенергетика Поділля і Полісся: передумови розвитку, структура і основні електростанції
 91. Електроенергетика Карпатського регіону: передумови розвитку, структура і основні електростанції
 92. Донецький вугільний басейн, його місце у вугільній промисловості України, економічна оцінка та основні проблеми і перспективи розвитку
 93. Чорна металургія Донбасу: передумови розвитку та основні центри
 94. Чорна металургія Придніпров’я: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку
 95. Машинобудування Донбасу: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку
 96. Машинобудування Придніпров’я: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку
 97. Машинобудування Причорноморського регіону: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку
 98. АПК Поділля: передумови розвитку, галузева структура, формування спеціалізованих АПК
 99. АПК Причорноморського регіону: передумови розвитку, галузева структура і формування спеціалізованих АПК
 100. АПК Полісся: передумови розвитку, галузева структура і формування спеціалізованих АПК
 101. Господарський комплекс Центрального регіону: галузева структура, особливості розміщення основних галузей, проблеми та перспективи розвитку
 102. Господарський комплекс Карпатського регіону: галузева структура, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 103. Продуктивні сили Донецького економічного району: основні проблеми і перспективи розвитку
 104. Продуктивні сили Придніпровського економічного району: основні проблеми і перспективи розвитку
 105. Продуктивні сили Східного економічного району: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку
 106. Продуктивні сили Карпатського економічного району: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку
 107. Продуктивні сили Центрального економічного району: сучасний стан та перспективи розвитку
 108. Рекреаційний комплекс Причорномор'я: природні передумови, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 109. Рекреаційний комплекс Карпатського району: природні передумови, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 110. Місце і спеціалізація економічних районів України в системі територіального поділу праці
 111. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку Донецького економічного району
 112. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку Придніпровського економічного району
 113. Соціально-економічні та екологічні проблеми, проблеми розвитку Східного економічного району
 114. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку Причорноморського району
 115. Природно-ресурсний потенціал Придніпровського економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію району
 116. Природно-ресурсний потенціал Донецького економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію району
 117. Природно-ресурсний потенціал Східного економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію району
 118. Природно-ресурсний потенціал Карпатського економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію району
 119. Природно-ресурсний потенціал Причорноморського економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію району
 120. Особливості формування і функціонування ТВК Донецького економічного району
 121. Особливості формування і функціонування ТВК Придніпровського економічного району
 122. Особливості формування і функціонування ТВК Східного економічного району
 123. Особливості формування і функціонування ТВК Центрального економічного району
 124. Особливості формування і функціонування ТВК Поліського економічного району
 125. Особливості формування і функціонування ТВК Карпатського економічного району
 126. Особливості формування і функціонування ТВК Причорноморського економічного району
 127. Експортний потенціал Донецького економічного району, його структура та особливості розвитку
 128. Експортний потенціал Придніпровського економічного району, його структура та особливості розвитку
 129. Експортний потенціал Центрального економічного району, його структура та особливості розвитку
 130. Експортний потенціал Східного економічного району, його структура та особливості розвитку
 131. Експортний потенціал Причорноморського економічного району, його структура та особливості розвитку
 132. Місце України в регіональному та міжнародному поділі праці
 133. Народногосподарське значення зовнішньоекономічних зв'язків України
 134. Експорт України та його структура
 135. Економічні зв'язки України з Росією: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку
 136. Імпорт України та його структура. Основні країни-експортери товарів в Україну
 137. Економічні зв’язки з Білоруссю
 138. Економічні зв'язки України з країнами Балтії: сучасний стан та перспективи розвитку
 139. Економічні зв'язки України з країнами Середньої Азії: сучасний стан та перспективи розвитку
 140. Економічні зв’язки України з Німеччиною, Францією, Італією, Великобританією, Польщею, та іншими країнами Європи: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ