Экономический Факультет - Шпаргалки - Економіка підприємств

Исследования

А выхода не будет

Почти 30 лет я работаю над политической экономией. Еще в советское время переработал «Капитал» К.Маркса и практически ничего из него не оставил. Ошибки Маркса в теории привели к ошибочным выводам...

Посмотреть все исследования

Шпаргалка

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

Вопросы, которые рассмотрены в шпаргалке:

 1. Амортизація основних засобів, методи амортизації, їх застосування в Україні
 2. Банкрутство підприємства та його санація (реорганізаційні, ліквідаційні процедури, мирова угода)
 3. Види господарських товариств та характеристика їх особливостей
 4. Державне регулювання оплати праці
 5. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності
 6. Економічна суть і методологія визначення ефективності діяльності підприємства
 7. Ефективність використання ОВФ, показники та шляхи підвищення ефективності ОВФ
 8. Загальна характеристика витрат підприємства та їх класифікація
 9. Загальна характеристика основних напрямків наукової організації праці
 10. Залежність тривалості технологічного циклу від способу поєднання операцій
 11. Знос основних фондів, види зносу та їх показники
 12. Інвестиції в підприємницьку діяльність: визначення, структура, напрями використання
 13. Кадрова політика. Системи формування, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
 14. Калькуляція собівартості продукції. Класифікація витрат за статтями
 15. Класифікація видів та форм прояву ефективності
 16. Класифікація методів планування та характеристика їх різновидів
 17. Класифікація підприємств за різними ознаками. Види підприємств
 18. Методи організації виробництва: ознаки, різновиди, відносні переваги та недоліки
 19. Нематеріальні активи
 20. Об’єднання підприємств: види об’єднань та тенденції їх розвитку
 21. Облік та оцінка основних засобів підприємства
 22. Оборотні фонди підприємства, їх склад, структура
 23. Особливості нормування оборотних засобів
 24. Особливості оцінки ефективності інвестицій
 25. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів
 26. Підприємство як господарююча система та форма організації підприємництва
 27. Показники та шляхи прискорення оборотності оборотних засобів
 28. Поняття акціонерного товариства, особливості його управління, його переваги та недоліки
 29. Поняття бізнес-плану, його основні розділи
 30. Поняття і типи організаційних структур управління сучасними підприємствами
 31. Поняття і форми міжнародної підприємницької діяльності
 32. Поняття інфраструктури підприємства, її різновиди та тенденції розвитку
 33. Поняття собівартості продукції та кошторису виробництва
 34. Поняття та структура виробничого циклу. Характеристика його складових
 35. Поняття, склад та структура оборотних засобів підприємства
 36. Поняття, склад та структура персоналу підприємства. Категорії персоналу
 37. Порядок створення та реєстрації підприємств
 38. Прибуток і рентабельність
 39. Продуктивність праці, її показники та методи вимірювання
 40. Продукція підприємства: характеристика, показники об'єму та розрахунок виробничої програми
 41. Ремонт основних засобів, види ремонту та джерела його фінансування
 42. Розрахунок об'єму та оцінка ефективності капітальних вкладень
 43. Системи преміювання та мотивації на підприємстві
 44. Стандартизація та сертифікація продукції
 45. Структура і принципи організації виробничого процесу
 46. Структура підприємництва, її різновиди. Поняття та класифікація типів виробничої структури
 47. Суспільні форми організації виробництва
 48. Сутність планування діяльності підприємства та характеристика принципів планової діяльності
 49. Управління запасами матеріально-технічних цінностей
 50. Управління підприємством: поняття, функції та методи
 51. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства
 52. Форми і системи оплати праці
 53. Характеристика виробничих засобів підприємства. Класифікація та структура основних засобів
 54. Характеристика допоміжних інфраструктурних підрозділів
 55. Характеристика інфраструктурних підрозділів обслуговуючого виробництва
 56. Характеристика об'єктів авторського права та нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності
 57. Характеристика об'єктів промислової власності, особливості їх застосування
 58. Характеристика підприємництва, як форми господарювання
 59. Характеристика поточного й оперативного планування
 60. Ціни та ціноутворення на підприємстві
 61. Якість продукції: сутність показники та методи оцінки
Фото шпаргалки Скачать.
Данный архив под паролем, который Вы получите после оплаты.

ОПРОС

Сфера Вашей деятельности?

Финансы
Банковское дело
Страховое дело
Бухгалтеский учет
Аудит
Учеба/Преподавание
Другое

РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ